نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرایند انتخاب برگزیدگان

معاونت پژوهشی هریک از پردیسها/ دانشکدههای مستقل/ واحدهای پژوهشی مستقل بر اساس فراخوان اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی پس از طرح و بررسی مدارک در شورای پژوهشی واحد، بر اساس آیین نامه های جشنواره،  موارد انتخاب شده را همراه با فرم تکمیل شده وکلیه مدارک و مستندات، و صورت جلسه شورای پژوهشی پردیس/ دانشکده مستقل/ واحد پژوهشی مستقل مربوط، به منظور بررسی در کمیته های پژوهشی کمیسیون های تخصصی  به اداره کل برنامهریزی و نظارت پژوهشی دانشگاه  معرفی نمایند.

اداره کل برنامهریزی و نظارت پژوهشی پس از بررسی و ارزیابی مدارک درکمیته های پژوهشی علوم پایه، فنی، کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی، علوم انسانی، علوم اجتماعی و رفتاری، هنر و معماری، از هرکمیته یک (1) نفر/ مورد را که دارای بالاترین امتیاز می باشد، برای برررسی نهایی به کمیته داوری جشنواره معرفی مینماید.

کمیته داوری جشنواره پژوهش و فناوری نسبت به بررسی و انتخاب نهایی برگزیدگان اقدام می نماید.