نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره های تماس

 

چنانچه پس از مراجعه به کارشناس پژوهشی پردیس / دانشکده مربوطه در تکمیل فرم ها و ارسال مدارک ابهامی وجود د اشت با افراد زیر تماس حاصل شود :


1- زهره دباغی 61113221 -66493114   دبیر اجرایی جشنواره

2- مریم طوطیان 61113125-66963438  واحدهای مربوط به کمیسیون های فنی و کشاورزی و منابع طبیعی

3- مریم شجاعی 66400566- 61112958  واحد های مربوط به کمیسیون های هنر و معماری و علوم اجتماعی و رفتاری و پردیس های کیش، ارس و البرز

4- سرور شجاعی رنجبر 66963438 – 61113149 واحد های مربوط به کمیسیون علوم پایه و دانشکده دامپزشکی

5- مژگان رحیم زاده  61113124-66400566  واحدهای مربوط  به کمیسیون علوم انسانی

 در مورد طرح های کاربردی تلفن های تماس به شرح ذیل می باشد :

1- مهدی بلالی 61113144- کمیسیون علوم پایه و کمیسیون هنر و معماری

2- زینب جوانمردی  61113145 - کمیسیون علوم انسانی

3- مهدی شریفی آشتیانی 61113780 - کمیسیون فنی

4- اصغر طاهری 61113118 - کمیسیون کشاورزی و دامپزشکی

5- محمد رضا میری 61113119- کمیسیون علوم اجتماعی و رفتاری