رونمایی از گواهی ثبت علامت (تندیس جشنواره)

با کوشش دبیرخانه جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تندیس جشنواره به ثبت ملی رسید.در مراسم جشنواره پژوهش و فناوری سال 1395 توسط ریاست محترم دانشگاه ازگواهی ثبت این تندیس رونمایی به عمل آمد.