نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

با عنایت به اینکه سایت جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه برای اولین سال در جشنواره مورد بهره برداری قرار می گیرد

خواهشمند است فرم و مدارک بارگذاری شده را به صورت دستی همراه با کد رهگیری به پردیس/ دانشکده ذیربط ارائه فرمایید. بدیهی است فرم های مربوط به دانشجویان پژوهشگر نمونه و پایان نامه و رساله نمونه می باید همراه با فرم تعهدات علمی دانشجو در شورای پژوهشی گروه/ دانشکده ذیربط مورد تایید واقع شده و همراه با صورتجلسه گروه/ دانشکده به پردیس / دانشکده مستقل ذیربط ارائه شود