اعضای کمیته اجرایی جشنواره سال 1395 اعضای کمیته اجرایی جشنواره سال 1395

 • مدیرکل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی
 •   رئیس حسابداری معاونت پژوهشی دانشگاه
 •   مشاور معاون پژوهشی دانشگاه
 •  معاون پژوهش های کاربردی اداره کل پژوهش های کاربردی
 •  معاون علم سنجی اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی
 •  معاون برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی
 •   رئیس امور اداری معاونت پژوهشی
 •  معاون اجرایی اداره کل روابط عمومی دانشگاه، مدیر تشریفات و خدمات بین الملل معاونت بین الملل دانشگاه
 •    نماینده کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه
 •   نماینده اداره کل حراست دانشگاه
 • کارشناس پژوهشی اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی

    دبیر اجرایی جشنواره: زهره دباغی معاون برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی