اسامی برگزیدگان بیست و یکمین جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران-1390 اسامی برگزیدگان بیست و یکمین جشنواره پژوهشی دانشگاه تهران-1390

ردیف

عنوان برگزیده

افراد منتخب

مرتبه علمی

واحد

نشان

1

پژوهشگر برجسته

جناب آقای دکتر خسرو باقری نوع پرست

استاد

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

نشان درجه 1

2

پژوهشگر برجسته

جناب آقای دکتر سیدحسین بحرینی

استاد

پردیس هنرهای زیبا

نشان درجه 1

3

پژوهشگر برجسته

جناب آقای دکتر رضا توکلی مقدم

استاد

پردیس فنی

نشان درجه 1

4

پژوهشگر برجسته

جناب آقای دکتر محمدرضا درفشه

استاد

پردیس علوم

نشان درجه 1

5

پژوهشگر برجسته

جناب آقای دکتر مهدی سلطانی

استاد

دانشکده دامپزشکی

نشان درجه 1

6

پژوهشگر برجسته

جناب آقای دکتر محمدعلی عبدلی

استاد

دانشکده محیط زیست

نشان درجه 1

7

پژوهشگر برجسته

جناب آقای دکتر فتح ا... نجارزادگان

استاد

پردیس قم

نشان درجه 1

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

افراد منتخب

مرتبه علمی

واحد

نشان

1

پژوهشگر نمونه

جناب آقای دکتر افشین آخوندزاده بستی

استاد

دانشکده دامپزشکی

نشان درجه 2

2

پژوهشگر نمونه

جناب آقای دکتر امیر نیاسری نسلجی

استاد

دانشکده دامپزشکی

نشان درجه 2

3

پژوهشگر نمونه

جناب آقای دکتر سیاوش ریاحی

استادیار

پردیس دانشکده های فنی

نشان درجه 2

4

پژوهشگر نمونه

جناب آقای دکتر مجید سلیمانی دامنه

استادیار

پردیس علوم

نشان درجه 2

5

پژوهشگر نمونه

سرکارخانم دکتر الهه کولایی

استاد

دانشکده حقوق

نشان درجه 2

6

پژوهشگر نمونه

جناب آقای دکتر محسن مهرآرا

دانشیار

دانشکده اقتصاد

نشان درجه 2

7

پژوهشگر نمونه

جناب آقای دکتر بهروز محمودی بختیاری

استادیار

پردیس هنرهای زیبا

نشان درجه 2

8

پژوهشگر نمونه

جناب آقای دکتر محمدرضانقوی

استاد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

نشان درجه 2

9

پژوهشگر نمونه

جناب آقای دکتر علیرضا فرومدی

استاد

دانشگاه علوم پزشکی تهران

نشان درجه 2

 

 

 

 


 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

واحد

عنوان طرح

1

طرح پژوهشی برجسته

جناب آقای دکتر حمید سلطانیان زاده

استاد

پردیس دانشکده های فنی

بخش بندی ساختارهای مغزی در تصاویر MRI

2

طرح پژوهشی نمونه

جناب آقای دکتر محمود گلابچی

استاد

پردیس هنرهای زیبا

فناوریهای نوین برای مقاوم سازی بناهای تاریخی با حداقل مداخله و حفظ اصالت آثار هنری

 

 

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

واحد

عنوان طرح

1

طرح کاربردی برجسته

جناب آقای دکتر سیدعلی بدری

استادیار

دانشکده جغراقیا

تهیه اطلس کلانشهر تهران

2

طرح کاربردی برجسته

جناب آقای دکتر پیروز حناچی

دانشیار

پردیس هنرهای زیبا

طرح راهبردی بهسازی بافت با ارزش روستایی

3

طرح کاربردی برجسته

جناب آقای دکتر حسین رحیم پور بناب

استاد

پردیس علوم

عوامل کنترل کننده اثر بخشی پوش سنگی سازندهای پابده و گورپی در فرو افتادگی دزفول

4

طرح کاربردی برجسته

جناب آقای دکتر سعیدرضا عاملی

استاد

دانشکده علوم اجتماعی

جایگاه تحلیلی و راهبردی به محیط های مجازی جهانی

5

طرح کاربردی برجسته

جناب آقای دکتر علی اصغرمنتظر

دانشیار

پردیس اوریحان

توسعه مدل پهنه بندی الگوی کشت بهینه شبکه های آبیاری و زهکشی

6

طرح کاربردی برجسته

جناب آقای دکتر عقیل  یوسفی کما

دانشیار

پردیس دانشکده های فنی

طراحی و ساخت  ربات انسان نما سورنا (فاز اول و دوم)

 

 


 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

واحد

عنوان طرح

1

طرح کاربردی نمونه

جناب آقای دکتر عبدالحسین امینی

استاد

پردیس علوم

رسوب شناسی و چینه نگاری سکانسی

2

طرح کاربردی نمونه

جناب آقای دکتر خسرو باقری نوع پرست

استاد

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

بررسی نظام  ارزشی و اعتقادی در جمهوری اسلامی ایران و تدوین فلسفه و برنامه ریزی درسی

3

طرح کاربردی نمونه

جناب آقای دکتر سعید  حبیبا

دانشیار

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مطالعه و ارزیابی نظام های حقوقی مالکیت فکری به منظور تدوین و ارائه پیش نویس قانون حمایت از دانش سنتی

4

طرح کاربردی نمونه

جناب آقای دکتر شاهین رفیعی

استاد

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

تعیین و ارزیابی تلفات برداشت کلزا  به منظور ارائه راهکارهای کاهش ضایعات

5

طرح کاربردی نمونه

جناب آقای دکتر شاهرخ مالک

استادیار

پردیس دانشکده های فنی

طرح تدوین آیین نامه بهسازی لرزه ای پلها

 

 


 

ردیف

عنوان

برگزیده

نام

واحد

1

کتابخانه نمونه

کتابخانه پردیس علوم

مسئول کتابخانه: سرکار خانم رویا تاج الدین

پردیس علوم

2

آزمایشگاه نمونه

آزمایشگاه مرکزی دکتر رستگار

سرپرست آزمایشگاه: دکتر مرتضی زنده دل

دانشکده دامپزشکی

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام شرکت

مسئول

1

شرکت فناور برتر

پویا فن آوران کوثر

جناب آقای حسین توحیدی

2

شرکت فناور برتر

فرایند رویش قشم

جناب آقای علی علی بخشی

3

شرکت فناور برتر

زیست پژوهان خاورمیانه

جناب آقای آزاد عمرانی صباغی

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

واحد

1

کارمند پژوهشگر نمونه

سرکار خانم مریم افشارپور

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

2

کارمند پژوهشگر نمونه

سرکار خانم زینب صالحی

پردیس دانشکده های فنی

3

کارمند پژوهشگر نمونه

سرکار خانم فاطمه غازیانی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

 

 


ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

واحد

1

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

جناب آقای هومن رحمتی هولاسو

دانشکده دامپزشکی

2

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

جناب آقای غلامرضا روشن

دانشکده جغرافیا

3

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

جناب آقای محمود روشن

پردیس علوم

4

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

جناب آقای شهرام زرنشان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

5

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

جناب آقای محمدتقی غریب زاهدی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

6

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع دکتری

جناب آقای قادر فرجی

پردیس دانشکده های فنی

7

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

جناب آقای علی حسینی

دانشکده جغرافیا

8

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

جناب آقای حامد رفیعی

پردیس دانشکده های فنی

9

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

جناب آقای خلیل کرمی

موسسه ژئوفیزیک

10

دانشجوی پژوهشگر نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

جناب آقای سید هاشم موسوی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 

 

 


 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

واحد

عنوان پایان نامه

1

پایان نامه نمونه در مقطع دکتری

جناب آقای بشیر مهدی ابراهیمی

پردیس دانشکده های فنی

تشخیص خطای ناهم محوری در موتور سه فاز سنکرون مغناطیس دائم سطحی

2

پایان نامه نمونه در مقطع دکتری

جناب آقای مهدی رضایی

پردیس علوم

ژئوکرونولوژی و ژئوشیمی توده های نفوذی شمال غرب ساوه

3

پایان نامه نمونه در مقطع دکتری

جناب آقای آرش زیبایی

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

بررسی پاسخ های ایمنی سلولی سن معمولی گندم به قارچ Beauveria bassiana

 

 

ردیف

عنوان برگزیده

نام و نام خانوادگی

واحد

عنوان پایان نامه

1

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

مجتبی آراسته

پردیس هنرهای زیبا

 برنامه ریزی راهبردی توسعه فضاهای رها شده در بافت مرکزی شهر یزد

2

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

رزا اقدم

پردیس علوم

برآورد پارامترهای الگوی مارکف پنهان پروفایل

3

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

محسن برموز

پردیس دانشکده های فنی

تولید کامپوزیت های پایه فلزی مسی تقویت شده با ذرات سیلیسیم کارباید توسط فرآیند اغتشاشی اصطکاکی

4

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

هادی زارع

دانشکده کارآفرینی

طراحی سیستم ارزیابی عملکرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی مطالعه موردی پردیس دانشکده  های فنی

5

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

مهران قاسم لو

پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

بررسی اثر پلاستی سایزر بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی فیلم خوراکی بیوپلیمر کفیران

6

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

مصطفی مسعودیان

پردیس قم

تحلیل فقهی حقوقی جرایم علیه عدالت قضایی

7

پایان نامه نمونه در مقطع کارشناسی ارشد

محمد جواهری طهرانی

دانشکده حقوق

حاکمیت قانون و ولایت مطلقه فقیه