فرم بررسی طرح های پژوهشی کاربردی فرم بررسی طرح های پژوهشی کاربردی


لطفا فایل مربوطه را دانلود نموده و پس از تکمیل ارسال نمائید. فرم بررسی طرحهای پژوهشی کاربردی


لطفاً تمامی مدارک از جمله تصویر قرارداد منعقده، نامه تائید مالی تجهیزات خریداری شده از محل اعتبارات طرح، تصویر نامه اختتام طرح، تصویر گواهی رضایتمندی کارفرما، تصویر گواهی ثبت اختراع و یا ارائه روش نوین، تصویراول و اخر مقالات چاپ شده و تصویر جلد و شناسنامه کتاب های مستخرج از طرح به همراه فایل گزارش نهایی طرح را در قالب یک فایل با پسوندzip یا rar ارسال نمائید.

Text to Identify