اعضای ستاد جشنواره سال 1395 اعضای ستاد جشنواره سال 1395

دکتر محمد رحیمیان  (رئیس ستاد جشنواره)  /   دکتر علی باقر طاهری نیا (قائم مقام رئیس ستاد جشنواره)

دکتر رحمت ستوده قره باغ 

دکتر محمد موسی خانی

دکتر علی اصغر پورعزت

دکتر حسین بحرینی

دکتر حمید رضا مشفق

دکتر عقیل یوسفی کما

دکتر داود شریفی

دکتر محمد رضا نقوی

دکتر اعظم راودراد

دکتر زهرا امام جمعه